การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 6/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาข้อเสนอ กรณี เครื่องหมายประดับคอเสื้อ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564/การพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา/การพิจารณาประเด็นหารือเพื่อสร้างความเข้าใจและทบทวนประเด็น และการวัดผล เพื่อเชื่อมโยง AUNQA และ EdPEx/การพิจารณาการติดตั้งตู้จ่ายถุงยางอัตโนมัติ/การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมอื่นๆ