การประชุม คกก.สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.สาธิต มรท. ครั้งที่ 3/66

ดร.ยงค์ยุทธ ปานสูง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมเทพณวรัตน์ ชั้น 3 อาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนของนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566/การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567/การพิจารณาอนุมัติหลักสูตรแผนการเรียน 2 ภาษา (Bilingual)/การพิจารณาอนุมัติหลักสูตรแผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (สอวน.)

กิจกรรมอื่นๆ