สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 21/ 601 ชั้น 6 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.พิจิตรา เอี่ยมสมัย หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2566 ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้มีนักศึกษาของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมการปฐมนิเทศ จำนวน 34 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการปฐมนิเทศนักศึกษาจะมีความพร้อมในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเกิดทักษะในการพัฒนาตนเองในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สำหรับกิจกรรมตลอดการปฐมนิเทศ ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร, การรับการประเมินจากอาจารย์นิเทศ, การปรับทัศนคติของนักศึกษาในการทำงานกับเพื่อนร่วมงาน, การประยุกต์ใช้ทักษะทางภาษาเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการบันทึกแบบบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

กิจกรรมอื่นๆ