รร.สาธิต มรท. จัดประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี อ.ดร.บุญยานุช เฉวียงหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครอง และรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการประชุมครั้งนี้มีผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมการประชุมจำนวนกว่า 1,000 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนจะได้รับทราบผลการดำเนินงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 อีกทั้งยังได้รับทราบแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียนที่จะดำเนินงานในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 นอกจากนี้ยังทำให้ผู้ปกครองได้รับทราบผลการเรียนของบุตรหลานของตนด้วย

กิจกรรมอื่นๆ