สาขาวิชาศิลปกรรม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 2/102 ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 2) อ.ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และหัวหน้าสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ของสาขาวิชาศิลปกรรม สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม เข้าร่วมการปฐมนิเทศ จำนวน 8 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการปฐมนิเทศนักศึกษาจะมีความพร้อมในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และมีแนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ถูกต้อง

กิจกรรมอื่นๆ