KOICA ประจำประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์ภาษา มรท. จัดโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการศึกษาและให้ความรู้ด้านการศึกษาป้องกันโรคระบาดแก่ รร.วัดหนองหอย

ระหว่างวันที่ 25 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนวัดหนองหอย อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี อาสาสมัครจากองค์กร Korea International Cooperation Agency (KOICA) ประจำประเทศไทย นำโดย Mr. KIDONG PARK ร่วมกับ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย ผศ.ดร.พิมพ์ระวี เรืองวัฒกี ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา นำนักศึกษาจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวนกว่า 70 คน ร่วมจัดโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการศึกษาและให้ความรู้ด้านการศึกษาป้องกันโรคระบาดให้กับโรงเรียนวัดหนองหอย โดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการโรงเรียนวัดหนองหอยจะมีสภาพแวดล้อมทางการศึกษา และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ครูและนักเรียนมีความรู้ในด้านการป้องกันโรคระบาด เกิดการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต นอกจากนี้ยังทำให้โรงเรียนสามารถเข้าสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบต่อไปในอนาคต

กิจกรรมอื่นๆ