การประชุม คกก.บริหาร สนอ. วาระพิเศษ

คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี วาระพิเศษ ณ ห้องประชุมกองกลาง ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น สังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปี พ.ศ. 2566

กิจกรรมอื่นๆ