สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ จัดอบรมหลักสูตร ชินนสาสมาธิ

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปี (อาคาร 10) ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร ชินนสาสมาธิ สมาธิชนะใจตนเอง ตามแนวทางคำสอนของสมเด็จพระญาณวชิโรดม ซึ่งจัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) สำหรับการอบรมครั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมการอบรม จำนวนกว่า 80 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม ผู้ร่วมการอบรมเกิดองค์ความรู้สมาธิ มีคุณธรรมและจริยธรรม เกิดการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งยังได้ร่วมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าจอมเกล้าอยู่หัว, วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จสังฆราช องค์ที่ 9 โดยได้รับเกียรติทีมวิทยากรจากมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ