มรท. จัดโครงการจัดทำรายงานวิจัยจากผลการดำเนินงานโครงการพลิกโฉม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระหว่างวันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ U Khao Yai จ.นครราชสีมา ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมโครงการจัดทำรายงานวิจัยจากผลการดำเนินงานโครงการพลิกโฉม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อการเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งจัดโดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับโครงการนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการจะเกิดการสังเคราะห์ข้อมูลหลักสูตรระยะสั้นด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้ดำเนินการตามโครงการยกระดับความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 และจะเกิดกรอบแนวทาง ข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เชื่อมโยงกับระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) สำหรับอาจารย์ สาขาวิชา และคณะ รวมถึงผู้สนใจทั่วไปเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา หรือสร้างหลักสูตระยะสั้นต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ