สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์จัดสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ หอประชุม 1 ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งจัดโดยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับโครงการนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 100 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการนักศึกษาเกิดการบูรณาการองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์มาใช้ในการศึกษาและนำข้อค้นพบมาปฏิบัติการสัมมนาได้ อีกทั้งยังสามารถดำเนินการสัมมนาตามหลักการและวิธีการที่เป็นสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชูชาติ พยอม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, พันโท สมพงษ์ ประเดกิจ หัวหน้าแผนกสนามฝึก และสนามยิงปืน กองบริการ ศูนย์สงครามพิเศษ และ คุณพิมพ์ชญา ผาฮุย ปราชญ์ชาวบ้าน จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิชาชีพเกษตรอินทรีย์ไร่ทหารสานประชา ให้เกียรติเป็นวิทยากรการสัมมนา

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดโครงการ ประกอบด้วย การสัมมนาในหัวข้อภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาตามศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน โดย คุณพิมพ์ชญา ผาฮุย, การสัมมนาหัวข้อการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนตามศาสตร์พระราชา โดย พันโท สมพงษ์ ประเดกิจ, การสัมมนาหัวข้อแนวทางการพัฒนาตามศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืนกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี โดย รศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชูชาติ พยอม และการออกบูธประชาสัมพันธ์การจัดการองค์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านสู่เยาวชนรุ่นใหม่

กิจกรรมอื่นๆ