สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมกิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์ ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ได้ร่วมทำทาน ลดความตระหนี่ในใจ ได้ฝึกการเป็นผู้ให้สร้างอุปนิสัยโอบอ้อมอารี ช่วยลดทิฐิ ได้ฝึกการทำบุญร่วมกันเป็นหมู่คณะและช่วยให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันและยังเป็นการช่วยสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีของชาวพุทธให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทย

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำในทุกวันพุธของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. และจะจัดกิจกรรมต่อเนื่องไปตลอดระยะเวลาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมอื่นๆ