การประชุม คกก.โครงการกิจกรรมประเพณีลอยกระทงฯ ครั้งที่ 1/66

ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ กิจกรรมประเพณีลอยกระทง เพื่อส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างผังขบวนแห่ลอยกระทง/การพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ กิจกรรมประเพณีลอยกระทง เพื่อส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย/การพิจารณากิจกรรมลานวัฒนธรรม 3 บุรี "จัดแสดงวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นอาหารท้องถิ่น 3 บุรี"/การพิจารณากิจกรรมสืบสานประเพณีบุญผ้าป่าข้าวเม่าทอด ในงานประเพณีลอยกระทงลาวเวียงป่าตาล วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ วัดป่าหวายทุ่ง ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

กิจกรรมอื่นๆ