บ. คอปเปอร์ ไวร์ด จัดอบรมเทคนิคการจดอย่างมืออาชีพ ให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มรท.

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) จัดการอบรม "เทคนิคการจดอย่างมืออาชีพ" สำหรับการอบรมครั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 คน ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ บริษัท คอปเปอร์ไวรด์ จำกัด (มหาชน) ในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้การใช้งานผลิตภัณฑ์แอปเปิล โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือในการจดบันทึกข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวริศรา เตชะวิเชียร ผู้บริหาร LEAP Digital Solutions ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ