การประชุม คกก.บริหารการวิจัย มรท. ครั้งที่ 2/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการขอรับการสนับสนุนเงินรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย/การพิจารณาการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนทุนวิจัย/การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาให้ทุนสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัยฯ/การพิจารณาการขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณทุนวิจัย matching funds กับประเทศมาเลเซีย/การพิจารณาการขอความอนุเคราะห์ทบทวนการพิจารณาการขอรับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความวิจัย จำนวน 1 ราย

กิจกรรมอื่นๆ