มรท. ร่วมการประชุม คกก.บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จ.ลพบุรี ครั้งที่ 7/66

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี  ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จ.ลพบุรี ครั้งที่ 7/2566 โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาขอความเห็นชอบแก้ไขรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการสร้างความเชื่อมั่นด้านภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และกิจกรรมย่อย ลานวัฒนธรรมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

กิจกรรมอื่นๆ