การประชุม คกก.นโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/66

คุณขจร จิตสุขุมมงคล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2567 - 2570/การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรมอื่นๆ