มรท. ร่วมการประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) ครั้งที่ 3/66

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ เดอะเปียโน รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย/การพิจารณาสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9/การพิจารณากลยุทธ์การดำเนินงานและการขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2567 - 2568

กิจกรรมอื่นๆ