คณะวิทยาการจัดการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ของคณะวิทยาการจัดการ ในรูปแบบการปฐมนิเทศระบบ Hybrid Meeting สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้มีนักศึกษาจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าร่วมการปฐมนิเทศจำนวน 11 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการปฐมนิเทศนักศึกษาจะรับทราบแนวทางการปฏิบัติตนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ถูกต้อง อีกทั้งยังเกิดทักษะในการพัฒนาตนเองในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

กิจกรรมอื่นๆ