คณะครุศาสตร์ จัดปฐมนิเทศครูผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศครูผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module ที่ 1 เรื่อง การพัฒนาและปลูกฝัง จิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในรูปแบบการปฐมนิเทศระบบ Hybrid Meeting ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้มีผู้บริหาร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ของจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมการปฐมนิเทศจำนวน 585 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการอบรมจะมีความเข้าใจในรูปแบบ เงื่อนไขในการอบรม และในแต่ละวันมีกิจกรรมอะไรบ้าง ซึ่งการอบรมในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 2 วัน โดยในรุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 4 และ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 / รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 11 และ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และรุ่นที่ 3 อบรมระหว่างวันที่ 18 และ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

กิจกรรมอื่นๆ