การประชุมสภาวิชาการ มรท. ครั้งที่ 10/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)/การพิจารณาให้ความเห็นชอบประเด็นการนำเสนอเพื่อพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม/การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 6 คน/การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อเป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566/การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566 จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมอื่นๆ