มรท. จัดประชุมชี้แจงการทำความสะอาดภายใน มรท.

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมแม่บ้านทำความสะอาดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีของบริษัท เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจให้กับแม่บ้านในการทำสะอาดพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย โอกาสนี้ คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย คุณคนึง สลุงโครพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ หัวหน้างานอาคารและบริการ กองกลาง และ คุณสุกัญญา มากมี นักวิชาการพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมด้วย

กิจกรรมอื่นๆ