คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สพฐ. จัดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module ที่ 1 การพัฒนาและปลูกฝัง จิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module ที่ 1 เรื่อง การพัฒนาและปลูกฝัง จิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับโครงการนี้มีครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 585 คน โดยแบ่งเป็น รุ่นที่ 1 เข้ารับการอบรมจำนวน 200 คน, รุ่นที่ 2 เข้ารับการอบรมจำนวน 200 คน และรุ่นที่ 3 เข้ารับการอบรมจำนวน 185 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการผู้เข้ารับการอบรมจะเกิดการพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เกิดการเพิ่มพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองและจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อีกทั้งยังเกิดการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติทีมวิทยากรจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับโครงการนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นจำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 2 วัน ในรูปแบบของการบรรยาย และการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม โดยในรุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 4 และ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 / รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 11 และ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และรุ่นที่ 3 อบรมระหว่างวันที่ 18 และ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

กิจกรรมอื่นๆ