การประชุม คกก.บริหารงานบุคคลฯ ครั้งที่ 11/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สายวิชาการ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือสูงกว่า มีระยะเวลาของสัญญาจ้าง จนถึงวันสุดท้ายของปีงบประมาณที่บุคคลนั้น มีอายุครบ 60 ปี จำนวน 1 ราย/การพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/การพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สังกัดคณะครุศาสตร์/การพิจารณาให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สายสนับสนุน ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ราย

กิจกรรมอื่นๆ