การประชุม คกก.นโยบายการเงินฯ ครั้งที่ 11/66

คุณดวงสมร วรฤทธิ์ ประธานกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุมจินดามณี ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณจากเงินรายได้ ประเภทเงินสะสมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม (ไตรมาสที่ 2 - 4) ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ

กิจกรรมอื่นๆ