การประชุม คกก.ตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/66

รศ.ดร.พงศ์ หรดาล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2566 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566/การพิจารณารายงานผลการตรวจสอบแผนการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566/การพิจารณากำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ. 2567/การพิจารณารายงานการเงินประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566

โอกาสนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยบุคลากรของกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังประเด็นข้อตรวจพบ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กิจกรรมอื่นๆ