มรท. ประกาศแจ้ง สรุปผลการมอบทุนการศึกษา 4,177,181 บาท ให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ผศ.ดร.กันยา  บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เปิดเผยถึงข้อมูลการจัดสรรและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่มีผลการศึกษาดี สร้างชื่อเสียงในการเข้าร่วมการแข่งขัน เป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัย ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีจิตอาสาและมีความสามารถด้านกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การมอบทุนการศึกษา รางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษา โดยมียอดรวมทุนการศึกษาทั้งสิ้น 4,177,181 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ ทุนการศึกษา จัดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

1. ทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่อง และมีเงื่อนไขของแต่ละทุนการศึกษา จำนวน 278 ทุน รวมทั้งสิ้น 3,233,100 บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และประเภทไม่ต่อเนื่อง จำนวน 10 ทุน รวมเป็นเงิน 70,000 บาท  (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

2. ทุนการศึกษาจำแนกตามคณะ จำนวน 120 แหล่งทุน จำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุน 208 ราย รวมเป็นเงิน 874,081 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)

บัดนี้การจัดสรรและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ได้เสร็จสิ้นลงด้วยดี และบรรลุวัตถุประสงค์ตามความมุ่งหมายทุกประการ มหาวิทยาลัยรู้สึกซาบซึ้งในมิตรภาพของผู้บริจาคและจัดหาทุนการศึกษาทุกท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครองป้องกันให้ท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จงประสบแต่ความสุข และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามหาวิทยาลัยจะได้รับความอนุเคราะห์และความเมตตาจากท่านด้วยดีเช่นนี้ตลอดไป

กิจกรรมอื่นๆ