การประชุม คกก.บริหาร รร.สาธิต มรท. ครั้งที่ 2/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมจินดามณี ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแผนการรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2567/การพิจารณาค่าใช้จ่ายเสริมคุณภาพทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 แผนการเรียน 2 ภาษา (Bilingual)/การพิจารณาระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สายวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ/การพิจารณาประกาศคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง บัญชีเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนอื่น ๆ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ