มรท. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อลดปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายร่วมกับ สตง.จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับวิทยากร ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ในโอกาสการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อลดปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายร่วมกับสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี สำหรับการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้มีผู้บริหาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมจำนวนกว่า 100 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจาก คุณกำจร พลอยแดง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ จากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมอื่นๆ