สรุปผลการดำเนินงานชมรมถันยรักษ์ มรท. ปีการศึกษา 2565 ปูพรมความรู้เชื่อมต่อแผนงานปีการศึกษา 2566 หวังกระตุ้นนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมขยายผลความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเองไปสู่ประชาชนทั่วไปในวงกว้าง

ผศ.ดร.กันยา  บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งชมรมดังกล่าวมีนายวรเทพ  เออ้วน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานชมรม ภายใต้การกำกับดูแลของ อ.ดร.เนติ  เฉลยวาเรศ ผู้ช่วยอธิการบดี และ อ.ดร.กรุวุฒิ  แผนพรหม ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาชมรม โดยชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นชมรมที่เกิดจากการลงนามความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ผู้ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลและพระเมตตา อยากให้ผู้หญิงไทยพ้นภัยมะเร็งเต้านมและเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมเบื้องต้น โดยในช่วงปีการศึกษา 2565 ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดำเนินการในภารกิจต่าง ๆ เช่น เมื่อวันที่ 22 และ 25  สิงหาคม 2565 แกนนำนักศึกษาชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม” โดยมีการบรรยายความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม สาธิตและฝึกปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเอง อย่างถูกวิธี รวมทั้งการใช้ Breast Self Examination : BSE Application” บันทึกผลการตรวจเต้านมของตนเองแก่ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 40 คน ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปดูแลตนเองและเผยแพร่ไปสู่ประชาชนทั่วไปในวงกว้าง

กิจกรรมอื่นๆ