ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดี ชวนผู้ใจบุญจัดสรรของกิน - ของใช้ เติมตู้ปันสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี และองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ จัดตั้ง “ตู้ปันสุข : ใครมีพอมาเติม ใครไม่พอมารับ ผู้ให้ปันด้วยใจ ผู้รับอิ่มท้องสู้กันต่อไป” จำนวน 1 จุดบริการ โดยมี ผศ.ศศิวิมล  สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น เป็นที่ปรึกษาโครงการ เพื่อเป็นสื่อกลางให้ทุกคน ได้ร่วมกันแบ่งปัน น้ำใจ ด้วยการบริจาค อาหารและสิ่งของต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยตู้ปันสุขได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 ปัจจุบันตู้ปันสุขดังกล่าวมีผู้ใจบุญนำขนม ข้าวสาร อาหารแห้งและเครื่องดื่มมาบริจาคใส่ในตู้ปันสุขอย่างไม่ขาดสาย โดยผู้ใจบุญที่สนใจนำขนม ข้าวสาร อาหารแห้งและเครื่องดื่มมาบริจาค สามารถนำมาบริจาคได้ในทุกวันทำการ เวลา 08.30 – 16.30 น.

กิจกรรมอื่นๆ