การประชุมหัวหน้าภาค-หัวหน้าสาขาวิชา และ คกก.ทวนสอบมาตรฐานฯ มนส. ครั้งที่ 11/66

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหัวหน้าภาค - หัวหน้าสาขาวิชา และคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11/2566 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กองทุนพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566/การพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2566 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565) ระดับหลักสูตร ระยะ 6 เดือน (1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566)/การพิจารณาขอแก้ไขผลการเรียน ขาดสอบ (X และ M) ร (I)/การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการเรียน/การพิจารณาให้ความเห็นชอบบันทึกข้อความขอแก้ไขผลการเรียน

กิจกรรมอื่นๆ