การประชุมชี้แจงการจัดทำคำของบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำคำของบลงทุนเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแนวทางการจัดลำดับรายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เพื่อนำไปประกอบคำขอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กิจกรรมอื่นๆ