มรท. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ กองทัพอากาศ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.อรุณี เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, อ.ดร.จิราวรรณ ฉายาวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก ธนวัชร ชูเมือง รองผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการและร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันวิจัยและพัฒนา

กิจกรรมอื่นๆ