การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 11/66

อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 11/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566/การพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/การพิจารณาขออนุมัติผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ/การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน ร (I) นักศึกษาภาคปกติ/การพิจารณาประเด็นการนำเสนอเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)

โอกาสนี้ ได้มีพิธีมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.อภิรัฐ ศิระวรกุล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กิจกรรมอื่นๆ