การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8/66

รศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ/การพิจารณาอนุมัติการแก้ผลการเรียน ร. (I). ขาดสอบ (X และ M) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ/การพิจารณาอนุมัติรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565/การพิจารณาอนุมัติขอเลื่อนสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ

กิจกรรมอื่นๆ