มรท. ให้การต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ องคมนตรี และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สพฐ.ชีพ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คุณปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี, ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ, คณะผู้บริหาร, คณาจารย์, บุคลากร ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมโครงการหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ รุ่นที่ 2 ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ" Module ที่ 1 การพัฒนาและปลูกฝัง จิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคุณครูที่เข้ารับการอบรมจะเกิดการพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อนิเทศ ติดตาม และให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และสอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ และเพื่อมำความรู้ที่ได้ไปพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรที่กำหนด

สำหรับโครงการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้แบ่งการอบรมออกเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 2 วัน ในรูปแบบของการบรรยาย และการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม โดยในรุ่นที่ 1 จัดอบรมไปเมื่อวันที่ 4 และ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา, รุ่นที่ 2 มีการจัดอบรมระหว่างวันที่ 11 และ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และรุ่นที่ 3 จะมีการอบรมในวันที่ 18 และ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

กิจกรรมอื่นๆ