มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี MOU กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เพื่อพัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชน มีสุขภาวะที่ดี

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมโกษาเหล็ก ชั้น 2 อาคารลวะศรี ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อพัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการทางด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาทางสุขภาพหรือส่งเสริมให้ประชาชน มีสุขภาวะที่ดี และเพื่อการวิจัย สร้างนวัตกรรมทางสุขภาพ และบริการวิชาการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการทางด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ร่วมสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาทางสุขภาพหรือส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี และร่วมวิจัย สร้างนวัตกรรมทางสุขภาพ และบริการวิชาการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน สำหรับการบันทึกลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีระยะเวลาของสัญญา 5 ปี คือระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2571

กิจกรรมอื่นๆ