มรท. ร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง กาญจน์เกมส์ ครั้งที่ 49

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณาจารย์ บุคลากร และคณะนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง "กาญจน์เกมส์ ครั้งที่ 49" ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีเปิด สำหรับการแข่งขันครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยในเขตภาคกลางเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 20 มหาวิทยาลัย โดยภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันนิสิตนักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาและสุขภาพ อีกทั้งยังได้ทีมกีฬาตัวแทนของมหาวิทยาลัยและสถาบันในเขตภาคกลาง เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบมหกรรม นนทรีเกมส์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

สำหรับการแข่งขันกีฬาครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 5 วัน คือระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ วอลเลย์บอลทีมชาย, ฟุตซอลทีมชาย, ฟุตซอลทีมหญิง และเปตอง 

โอกาสนี้ในช่วงงานเลี้ยงขอบคุณได้มีพิธีส่งมอบธงเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 50 รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง ที่จะจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2567 ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เจ้าภาพในครั้งต่อไป 

กิจกรรมอื่นๆ