มรท. ร่วมการประชุมชี้แจงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับการประชุมครั้งมีผู้แทน อว.ส่วนหน้า จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมกว่า 200 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ร่วมการประชุมเกิดการรับรู้และความเข้าใจในบทบาทของ อว.ส่วนหน้า และแนวทางในการรับใบสมัครผู้ประกอบการโอทอป โดยได้รับเกียรติจาก คุณเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม

กิจกรรมอื่นๆ