มรท. จัดกิจกรรม สองมือเธอ สองมือฉัน ช่วยกันทำความสะอาด

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำบุคลากร และแม่บ้านบริษัททำความสะอาด ร่วมกิจกรรม สองมือเธอ สองมือฉัน ช่วยกันทำความสะอาด ด้วยการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย ตลอดจนซ่อมแซมไฟซุ้มประตูทางเข้าของมหาวิทยาลัยให้มีสภาพพร้อมใช้งาน สำหรับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จังหวัดลพบุรีจัดขึ้นเพื่อให้ทุกส่วนราชการในจังหวัดลพบุรีได้ช่วยกันในการรักษาความสะอาดภายในสถานที่ทำงาน และบริเวณรอบสถานที่ราชการ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และเป็นต้นแบบให้แก่ประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญในการรักษาความสะอาด โดยกิจกรรมสองมือเธอ สองมือฉัน ช่วยกันทำความสะอาดจะมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องในทุกวันพุธโดยเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

กิจกรรมอื่นๆ