การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 11/66

รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแนวทางการเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขยายอัตราเพดานเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย/การพิจารณา (ร่าง) ปฏิทินการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2567

กิจกรรมอื่นๆ