ผู้บริหาร มรท. พร้อมผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา ลงพื้นที่หารือการจัดการพลังงานไฟฟ้าของศูนย์ฝึกอบรมฯ เพื่อเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการพลังงานให้แก่นักศึกษาและประชาชน

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (หนองช้างนอน) ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.จินตนา เวชมี ประธานชมรมเพชรเทพสตรี, ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ, ผศ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, Mr.J Edward Brandt ผู้บริหาร Barndt Consulting LLC ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Mr.Glen Ichikawa ผู้บริหาร EnFlux Engineering Ltd. ประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าพลังน้ำ ลงพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (หนองช้างนอน) เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานไฟฟ้าของศูนย์ฝึกอบรมฯ ให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ด้วยโซล่าเซลล์ไว้ใช้งานภายในศูนย์ฝึกอบรมฯ และเพื่อเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการพลังงานให้แก่นักศึกษาและประชาชนต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ