การประชุม คกก.คลินิกวิชาการเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ มนส. ครั้งที่ 1/66

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคลินิกวิชาการเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องดอกนกยูง ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาให้ความเห็นชอบตารางคณะกรรมการดำเนินงานคลินิกวิชาการเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พี่เลี้ยงการจัดทำเอกสารหลักฐานการสอน และเอกสารประกอบการสอน/การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลงานทางวิชาการ/การพิจารณาให้ความเห็นชอบกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566/การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมอื่นๆ