มรท. ปล่อยขบวนรถรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน พร้อมกับ มรภ.ทั่วประเทศ และ สสส.

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ บริเวณแนวถนนด้านข้างอาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีตัดริบบิ้นปล่อยตัวขบวนรถจักรยานยนต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่เข้าร่วมกิจกรรมแสดงพลังร่วมรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ภายใต้โครงการ "สร้าง เสริม สุข" มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำหรับกิจกรรมนี้มีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 30 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมผู้ร่วมกิจกรรมได้แสดงเจตจำนงค์ในการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยผ่านการจัดกิจกรรมรณรงค์ และเป็นการประกาศเจตนารมณ์ที่จะสานต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ที่ได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการลดอุบัติเหตุทางถนนภายในมหาวิทยาลัย โดยการต่อยอดและขยายผลให้เกิดผลลัพธ์ของอุบัติเหตุที่ลดลง โดยได้รับเกียรติจาก คุณพงษ์ศักดิ์ คงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด พร้อมกันนี้ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom Meeting พร้อมกันทั้ง 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏด้วย

กิจกรรมอื่นๆ