อธิการบดี มรท. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมเปิด รร.สาธิต ระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา คาดเปิดรับนักเรียนใหม่ 2568

 

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเปิดการเรียนการสอนนักเรียนระดับปฐมวัย และประถมศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี และผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

โดยมีประเด็นสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการวางแผนการเปิดการเรียนการสอนนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทั้งห้องเรียนปกติ และห้องเรียน EP (English Program) พร้อมทั้งวางแผนเรื่องการจัดเตรียมอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบ เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน โดยคาดการณ์จะเปิดรับนักเรียนใหม่ทั้ง 2 ระดับได้ภายในปีการศึกษา 2568

กิจกรรมอื่นๆ