การประชุม คกก.บริหารงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 6/66

ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการจัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญเมืองลพบุรี ครั้งที่ 25 ในวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566/การพิจารณาการอบรมนักศึกษาในโครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม/การพิจารณาร่างแนวปฏิบัติการดำเนินการกรณีที่มีการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัย

กิจกรรมอื่นๆ