ผู้บริหาร มรท. ร่วมงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ หอประชุม 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ, ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และ คุณอรรถวิท พุทชงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ "Think Global Work Local : พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล" ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งและการพัฒนาจากวิทยาลัยครู สู่สถาบันราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อแสดงศักยภาพและผลงานของหลักสูตร คณะวิชา และมหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการแสดงศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ และเพื่อจัดหางบประมาณสมทบกองทุนการศึกษาและตั้งศูนย์บริการสุขภาพคณะพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมอื่นๆ