มรท. ร่วมการเสวนาอนาคต คน เมือง ลิง ลพบุรี

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 24/204 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี สถานีโทรทัศน์ Thai PBS จัดเสวนาอนาคต คน เมือง ลิง ลพบุรี สำหรับการเสวนาครั้งนี้มีผู้แทนภาคส่วนราชการ ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ เข้าร่วมการเสวนา จำนวนกว่า 40 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการเสวนาจะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการให้ลิงอยู่ร่วมกับประชาชนได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่ออนุรักษ์และคุ้มครองลิงให้ปลอดภัย และเพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการรบกวนของลิง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาลิงจังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี, คุณเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, รศ.ดร.ดวงใจบุญกุศล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในฐานะนักวิจัยโครงการวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ทรัพยากรลิงภายใต้อัตลักษณ์วิถีท้องถิ่นลพบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, สัตวแพทย์หญิง จุฑามาศ สุพะนาม ผู้เชี่ยวชาญด้าน Primate (สัตว์ตระกูลวานร), คุณวิศรุต สมงาม เครือข่ายเยาวชน กลุ่มพลเมืองลิง และผู้แทนชาวลพบุรี เป็นวิทยากรร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โอกาสนี้ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live นักข่าวพลเมือง และ Thai PBS ด้วย

กิจกรรมอื่นๆ