มรท. จัดอบรมหลักสูตรนักเล่าเรื่องแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว 3 บุรี

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนักเล่าเรื่องแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว 3 บุรี ซึ่งจัดโดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี สำหรับการอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ เข้าร่วมการอบรมจำนวน 140 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมนักศึกษาจะเกิดทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้รับการพัฒนาเป็นคลังความรู้ของจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี ได้นวัตกรรมต้นแบบการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังทำให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนร้านค้า และโรงแรมในจังหวัดต่าง ๆ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการ โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้แบ่งการอบรมออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนักเล่าเรื่องภาษาไทย และหลักสูตรนักเล่าเรื่องภาษาอังกฤษ และจัดการอบรมเป็น 2 วัน คือในระหว่างวันที่ 25 และ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ในรูปแบบการบรรยาย และการฝึกปฏิบัติการ

กิจกรรมอื่นๆ