มรท. ร่วมงานประเพณีบุญผ้าป่าข้าวเม่าทอด

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ วัดป่าหวายทุ่ง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี อ.ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย คุณศุภศร ยินดีสุข ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีบุญผ้าป่าข้าวเม่าทอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี เทศบาลตำบลป่าตาล สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลพบุรี หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมลาวเวียงบ้านป่าตาล สำหรับงานครั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนร่วมงานเป็นจำนวนกว่า 100 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการจัดงานจะเกิดการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น เกิดความสามัคคีและความเข้มแข็งในชุมชน อีกทั้งยังเกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมอื่นๆ